ทัวร์แกรนด์ตุรกี เทศกาลชมดอกทิวลิป 10 วัน 7 คืน (TK)

ทัวร์แกรนด์ตุรกี เทศกาลชมดอกทิวลิป 10 วัน 7 คืน (TK)

ชมมนต์เสน่ห์แห่งดินแดน 2 ทวีป พร้อมทั้งสัมผัสอารยธรรมที่มีมายาวนานตั้งแต่ยุคจักรวรรดิโรมัน เที่ยวชม “เมืองโบราณเอเฟซุส” ยุคกรีกโรมัน และ สัมผัสความงามของ “ปามุคคาเล่” มรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม เก็บภาพความประทับใจของ “ปามุคคาเล่” พื้นที่มหัศจรรย์ที่เป็นทั้งมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม พร้อมชมความยิ่งใหญ่ของนครใต้ดิน “ไคมัคลี” ชมพื้นที่ประวัติศาสตร์ของอิสตันบูล “พระราชวังทอปคาปี” โดยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ “ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส” หนึ่งในช่องแคบเลื่องชื่อของโลก


ทัวร์แกรนด์ตุรกี เทศกาลชมดอกทิวลิป 10 วัน 7 คืน (TK)
รหัสทัวร์
WCTR_TK00085
จำนวนวันเดินทาง
10วัน 7คืน
กำหนดการเดินทาง
08 เม.ย. 65 - 21 ต.ค. 65
เดินทางโดย
ราคาเริ่มต้น
65,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - อิสตันบูล
 • วันที่

  2

  อิสตันบลู - ชานัคคาเล - ทรอย - ม้าไม้เมืองทรอย - ไอยวาริค
 • วันที่

  3

  ไอยวาริค - เพอร์กามัม - เอเฟซุส - เมืองโบราณเอเฟซุส โรงงานเครื่องหนัง - คูซาดาซึ
 • วันที่

  4

  คูซาดาซึ - ปามุคคาเล่ - นครโบราณเฮียราโพลิส - ปราสาทปุยฝ้าย อันตัลยา
 • วันที่

  5

  อันตัลยา - หอคอยฮิดิร์ลิค - ล่องเรืออันตัลยา - คอนยา พิพิธภัณฑ์เมฟลานา
 • วันที่

  6

  คอนยา - คาราวานสไลน์ - คัปปาโดเกีย - นครใต้ดิน - ระบำหน้าท้อง
 • วันที่

  7

  คัปปาโดเกีย - ชมวิวเมืองคัปปาโดเกียโดยบอลลูน*** พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - อุชิซาร์ - พาซาแบค - อิสตันบูล
 • วันที่

  8

  อิสตันบูล - สุเหร่าสีน้ำเงิน - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย สวนอีเมอร์กัน - ฮิปโปโดรม - อ่างเก็บน้ำเยเรบาทัน - แกรนด์บาซาร์
 • วันที่

  9

  อิสตันบูล - พระราชวังโดลมาบาเชห์ - พระราชวังทอปคาปึ เก็บภาพหอคอยกาลาตา - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ตลาดเครื่องเทศ - สนามบินอิสตันบูล
 • วันที่

  10

  อิสตันบูล - กรุงเทพฯ

07 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65

ผู้ใหญ่
69,900 บาท
เด็กมีเตียง
69,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
69,900 บาท
พักเดี่ยว
18,000 บาท
ที่นั่ง
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
69,900 บาท
เด็กมีเตียง
69,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
69,900 บาท
พักเดี่ยว
18,000 บาท
ที่นั่ง
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ ที่นั่ง สถานะ
07 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65 69,900 69,900 69,900 18,000 - - 20
21 ต.ค. 65 - 30 ต.ค. 65 69,900 69,900 69,900 18,000 - - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 31 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน