ทัวร์เยอรมณี เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม ฝรั่งเศสMIRACLE OF BENELUX 8วัน5คืน

ทัวร์เยอรมณี เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม ฝรั่งเศสMIRACLE OF BENELUX 8วัน5คืน

เยอรมัน ชมความสวยงามของแลนด์มาร์คเมืองแฟรงก์เฟิร์ต และ เมืองโคโลญ ล่องเรือแม่น้ำไรน์ชมความสวยงาม ระหว่างเมืองซังกอร์และเมืองบอบพาร์ด เนเธอแลนด์ ล่องเรือเที่ยวรอบคลองเมืองอัมสเตอร์ดัม เมืองคลองมากเสน่ห์ชมสถาปัตยกรรมอันล ้าค่า นั่งเรือเที่ยวชมหมู่บ้านกีโธร์น เวนิสเนเธอร์แลนด์ชมหมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ เบลเยียม เที่ยวชมศูนย์กลางด้านประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมที่ เมืองแอนต์เวิร์ป เมืองบรัสเซลส์และชมสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญพร้อมเรื่องเล่ามากมายที่เมืองเกนต์ ฝรั่งเศส เก็บภาพความประทับใจกับแลนด์มาร์คที่มีชื่อเสียงของเมืองแร็งส์ สถานที่โด่งดังระดับโลก พระราชวังแวร์ซาย หอไอเฟล จตุรัสคองคอร์ด พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ล่องเรือชมเมืองปารีสผ่านแม่น ้าแซน โดยเรือชื่อดัง บาโต มูช ช้อปปิ้งแบบจุใจที่ ถนนฌ็องเซลิเซ่ ห้างลาฟาแยตต์ และ เอาท์เล็ท ลาวัลเล


ทัวร์เยอรมณี เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม ฝรั่งเศสMIRACLE OF BENELUX 8วัน5คืน
รหัสทัวร์
ITCFR_WY00004
จำนวนวันเดินทาง
8วัน 5คืน
กำหนดการเดินทาง
05 ก.ย. 65 - 17 ต.ค. 65
เดินทางโดย
ราคาเริ่มต้น
59,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต
 • วันที่

  2

  ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต-ท่าอากาศยานแฟรงก์เฟิร์ต-เมืองแฟรงก์เฟิร์ต-จัตุรัสโรเมอร์-มหาวิหารแฟรงค์เฟิร์ต – สถานี รถไฟหลักแฟรงก์เฟิร์ต-ช้อปปิ้งZeil Street-เมืองซังกอร์-ล่องเรือแม่น ้าไรน์ - เมืองโคโลญ
 • วันที่

  3

  เมืองโคโลญ-มหาวิหารโคโลญ-สะพานโฮเอินซอลเลิร์น-เนเธอร์แลนด์-หมู่บ้านกีโธร์น-เมืองอัมสเตอร์ดัม
 • วันที่

  4

  เมืองอัมสเตอร์ดัม-หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์- World of wildmills-โรงงานท ารองเท้าไม้-โรงงานท าชีส-โรงงานเพชร Royal coaster diamond factory-ล่องเรือท่องเที่ยวรอบคลองใน อัมสเตอร์ดัม-โบสถ์ New church- พระราชวังหลวงอัมสเตอร์ดัม- จัตุรัสดัมสแควร์-The Old Church-ย่านคาลเวอร์สตรัส Kalverstraat
 • วันที่

  5

  เมืองอัมสเตอร์ดัม-เมืองแอนต์เวิร์ป-มหาวิหารเลดี้- Belfly of Bruge-แกรนด์เพลส-เมืองเกนต์-ปราสาทเกรเวนสตีน-หอระฆังแห่งเกนต์-อาสนวิหารเซนต์บาโว-ถนน Graslei Notable-เมือง บรัสเซลส์-อะโตเมียม-รูปปั้นแมนิเกนพีส-พระราชวังหลวงแห่งบรัสเซลล์-จัตุรัสกร็องปลัส-ช้อปปิ้งย่านถนน Avenue
 • วันที่

  6

  เมืองบรัสเซลส์-เมืองแร็งส์ประเทศฝรั่งเศส-ปอร์ตเดอมาร์ส-มหาวิหารแร็งส์-พระราชวังโต-โบสถ์เซนต์แร็งส์ –เมืองปารีส-ล่องเรือชมแม่น ้าแซน บาโตมูช-หอไอเฟล-ประตูชัยฝรั่งเศส-ถนนฌ็อง เซลิเซ่-พิพิธภัณฑ์ลูฟร์-จัตุรัสคองคอร์ด-ช้อปปิ้งห้างปลอดภาษี Benlux Louvre duty free free-ห้าง La Samaritaine-ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
 • วันที่

  7

  เมืองปารีส-พระราชวังแวร์ซาย- Grain de Cuir ร้านกระเป๋ าแบรนด์เนมชั้นน า-เอาท์เล็ท ลาวัลเล่-ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล
 • วันที่

  8

  ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

10 ต.ค. 65 - 17 ต.ค. 65

ผู้ใหญ่
59,900 บาท
เด็กมีเตียง
59,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
54,400 บาท
พักเดี่ยว
14,500 บาท
ที่นั่ง
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
59,900 บาท
เด็กมีเตียง
59,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
54,400 บาท
พักเดี่ยว
14,500 บาท
ที่นั่ง
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ ที่นั่ง สถานะ
10 ต.ค. 65 - 17 ต.ค. 65 59,900 59,900 54,400 14,500 - - 20
17 ต.ค. 65 - 24 ต.ค. 65 59,900 59,900 54,400 14,500 - - 20 เต็ม

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 26 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน